Found 1,028 phrases:


אותיות של קדוש לבנהאותיות גדולות במיוחד.Rate it:
כחמר ביד היוצרכינוי למי שניתן להשפיע עליו בקלות. נאמר לרוב על אדם חלש אופי וחסר עצמאות.Rate it:
אין הנחתום מעיד על עיסתולא ראוי שאדם יחווה דעה על מעשיו.Rate it:
או"ם שמוםביטוי המביע זלזול ולגלוג כלפי האו"ם.Rate it:
אורו עיניושמח מאוד.Rate it:
אָלֶ"ף אָלֶ"ף אָלֶ"ףראשי תיבות של "אישה אחת אמרה", כלומר: שמועה לא מבוססת.Rate it:
אב בחכמה רך בשניםלשון חז"ל צעיר בעל חכמה רבה כמבוגר.Rate it:
אבד את הראשסלנג איבד את עשתונותיו, התבלבל לגמרי.Rate it:
אבד את הראשהיה במצב של שיכרון חושים, התלהב עד כדי אובדן כושר השיפוט.Rate it:
אבד חסיד מן הארץביטוי המשמש להבעת צער על פטירתו של אדם.Rate it:
אבד עליו כלחהתיישן, עבר זמנו, איבד את ערכו.Rate it:
אבדה תקותוהתייאש.Rate it:
אבדו עשתונותיוהתבלבל.Rate it:
אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינההילדים צריכים לשלם על החטאים של הוריהם.Rate it:
אבי אבות הטמאההלכה דרגת הטומאה של אדם מת.Rate it:
אבי אבות הטמאההשאלה כינוי חריף לפושע או לאדם שהוא מקור לרעה גדולה.Rate it:
אבי אבי רכב ישראל ופרשיוצעקת בכייה על מות אדם שהדריך והגן ציבור.Rate it:
אבי מוריכינוי של תואר כבוד של בן לאבו.Rate it:
אבל וחפוי ראשמלא בושה.Rate it:
אבן בחןמבחן להערכת דברים.Rate it:
אבן החכמיםאבן שעל־פי אמונה עתיקה יכולה להפוך כל מתכת פשוטה לזהב טהור ושניתן להפיק ממנה סם־חיים, ההופך את הצורך אותו לצעיר יותר.Rate it:
אבן השתיהלשון חז"ל סלע על קרקע בית המקדש בירושלים, שעליו נוסד העולם לפי האמונה היהודית.Rate it:
אבן מקיר תזעקקריאה נגד מעשה עוול.Rate it:
אבן נגלה מעל לבורווח לו, הוקל לו. השתחרר מהנטל, הפסיק לדאוג.Rate it:
אבן נגףמכשול.Rate it:
אבן פנההאבן הראשונה המונחת, באופן סמלי, במקום חדש אותו מתכננים לבנות.Rate it:
אבן פנהבהשאלה : דבר המהווה יסוד.Rate it:
אבן שאין לה הופכיןחפץ שאף אחד לא רוצה אותו, דבר שאין בו שימוש.Rate it:
אבן שואבתבהשאלה מקום, אירוע, אדם או דבר אחר שאנשים נמשכים אליו ומתעניינים בו.Rate it:
אבן שואבתארכאי מגנט.Rate it:
אבנים שחקו מיםבאמצעות השקעה והתמדה ניתן להשיג את אשר רוצים.Rate it:
אד הומינםתקיפת מצבו או תכונותיו של אדם כהוכחה לכך שטענותיו או דבריו אינם נכונים, אף על פי שאין קשר בין האחרונים לבין התכונות המועלות כטעון נגד.Rate it:
אד הומינםבהשאלה : סוג של כשל לוגי.Rate it:
אדם בליעלאדם רע, פורק עול.Rate it:
אדם לאדם זאבאדם מתנהג לאדם אחר כזאב מטבעו, אדם חשדן כלפי רעהו ושואף לפגוע בו.Rate it:
אדם מועד לעולםכל אדם אחראי למעשיו.Rate it:
אדם קרוב אצל עצמואין מקבלים עדות של אדם המרשיעה אותו.Rate it:
אדם קרוב אצל עצמובהשאלה טבע האדם לדאוג לטובת ענייניו הפרטיים.Rate it:
אהבה אפלטוניתאהבה רוחנית נטולת תשוקה פיזית, אהבה לא ארוטית.Rate it:
אהבה התלויה בדבראהבה מתוך מניעים של טובות הנאה לאוהב.Rate it:
אהבה מקלקלת את השורהאהבה יתרה מוציאה את האדם מגדרו, גורמת לו לנהוג שלא כשורה.Rate it:
אהבה שאינה תלויה בדבראהבת אמת.Rate it:
אובד עצותנבוך ומבולבל, חסר תושייה, נטול פיתרונים, איננו יודע איך לפתור בעיה שעלתה.Rate it:
אוד מוצל מאשa survivorRate it:
אוד מצל מאשכינוי לפליט או לניצול.Rate it:
אוד מצל משרפהכינוי לפליט או לניצול.Rate it:
אוד עשןכינוי לאדם כבוי, שכוחותיו כלו, ושממנו לא יצמח עוד דבר.Rate it:
אוד עשןבהשאלה: כינוי לאדם חסר ערך וחשיבות.Rate it:
אוי לאזנים שכך שומעותתגובה לשמועה מצערת או מזעזעת.Rate it:
אוכל נבלותבעל חיים שתזונתו מתבססת על פגרי בעלי חיים אחרים. ועל‏‏־כן ממעט בציד.Rate it:

אנחנו צריכים אותך!

עזרו לנו לבנות את אוסף הביטויים הגדול ביותר שנעשה על ידי אנשים באינטרנט!